Parkinson SUPPORT

Refresh Your Self 

Het nieuwe leven met Parkinson ​

Wellicht heb je een lang voortraject achter de rug met veel onzekerheden. Klachten en uitingen die al langer wezen in de richting van Parkinson, of iets onbekends, maar die je niet als zodanig herkende. Misschien schaamte, omdat het allemaal net even wat anders gaat dan je eigenlijk zou willen en je gewend was. Een omgeving die je niet helemaal meer begrijpt. Je bent langzamer, minder flexibel en soms wat afwezig. Ook fysieke klachten komen om de hoek kijken. Toch… misschien ook wel een grote opluchting dat je nu helder hebt wat je onder de leden hebt. 

Het is niet vreemd als je onrustig wordt door al die onzekerheden. Kan ik nog wel mijn werk doen? Hoe gaat het thuisfront om met mijn beperkingen? Kan ik nog (top)sport beoefenen? Hoe ziet mijn nieuwe leven eruit… Je wilt het maximale eruit halen om de ziekte onder controle te krijgen en waar mogelijk een halt toe te roepen, om zo min mogelijk last te hebben. Maar er is zoveel informatie, en persoonlijk is die niet altijd. 

Wat past bij mij? Hoe gaan andere mensen ermee om? Waar lopen zij tegenaan? Je wil graag in een veilige omgeving, met voldoende tijd en rust bij je ervaringen stilstaan – met anderen die je begrijpen, die hetzelfde proces doormaken. 

Voor inhoudelijke informatie en data wanneer het programma wordt aangeboden, lees rustig even hieronder door. 

Onze filosofie en benadering

 

 

Van jongs af aan zijn we gemotiveerd om de mensen om ons heen te helpen, om de wereld beter te begrijpen en onderzoeken, en om bij te dragen aan ontwikkeling en kwaliteit van leven om ons heen.

 

De ziekte van parkinson heeft helaas meerdere mensen in onze omgeving geraakt. Parkinson brengt niet alleen fysieke beperkingen met zich mee, maar kent ook psychisch en sociaal uitdagingen. Dat geeft een doelgroep die extra aandacht en support verdient. Mensen met parkinson krijgen bijvoorbeeld te maken met fysieke klachten en problemen zoals verminderde motoriek en tremor of rigiditeit. Maar ook schaamte, afname van geheugen en scherpte, en een gevoelige gemoedstoestand kunnen het dagelijks leven beïnvloeden.

 

Lange gesprekken, goede discussies en sluimerende overdenkingen komen er steeds op uit: wanneer je met elkaar in gesprek gaat, elkaar spiegelt, uitdaagt en prikkelt, ontstaan nieuwe inzichten. Nieuwe gedachten. Ruimte voor nieuwe gewoontes, gedragingen, en manieren om je nieuwe leven vorm te geven.

 

Uit ervaring en onderzoek in de loop van decennia, blijkt dat programma´s gericht op interactie en uitwisseling effectief zijn voor mensen met bijvoorbeeld (chronische) ziekten en psychische uitdagingen. Door persoonlijke ontwikkeling gericht op het inrichten van de toekomst en een veranderend leven, kunnen mensen sterker staan en hun leven gerichter en fijner leiden. Voor mensen die met parkinson worden geconfronteerd, zijn nieuwe inzichten en nadenken over eigen kennis en gedrag extra zinvol!

 

Met deze achtergrond en overtuiging werken wij in een motiverend en constructief programma met mensen met parkinson. Gezamenlijk richten we ons op het vormgeven van die nieuwe toekomst en hun veranderende leven.

 

We hebben een specifiek ontwikkeld supportgroepprogramma opgesteld, dat zich in de basis richt op drie gebieden: Sociale uitwisseling van kennis en ervaringVoeding en diëtiek, en Fysieke beweging en ontspanning. In het programma werken professionals samen om kleine groepjes persoonlijk en gericht te begeleiden. Deze professionals vormen een hecht team van betrokken en gemotiveerde mensen – allen gespecialiseerd op hun terrein door opleidingen en ervaring. 

 

De nodige kennis is ook direct in huis. Maarten heeft een agogische achtergrond en kennis en ervaring op het gebied van sociale interactie en het uitwisselen van persoonlijke kennis en expertise tussen mensen. In zijn eerste doctoraat aan de University of Glasgow, richtte hij zich als één van de weinigen wereldwijd op zogeheten tacit knowledge, of personal knowledge. Een inspirerend en relevant concept dat gericht is op de persoonlijke kennis die ieder heeft: de combinatie van kennis, ervaring, gewoonten en automatismen. Wij functioneren allemaal op zulke persoonlijke kennis, zonder precies te weten wát we weten, of hóe we alles doen. In samenwerking met de Open Universiteit wordt nu aan een nieuw project gewerkt. Hierin wordt gefocust op mogelijke vormen van interactie, van samen leren en ontwikkelen, om beter zelfmanagement en een betere kwaliteit van leven na te streven. Een uniek project waarin personal knowledge en sociale interactie samenkomen, waarin veel kennis en onderzoek wordt gecombineerd. Dit alles, om een steeds betere interventie te ontwikkelen waarmee mensen met parkinson een flinke stap kunnen zetten in een goeie richting. 

 

Momenteel werken wij aan een verkort programma van 1 of 2 dagen dat in Nederland zal worden aangeboden. Het supportgroepprogramma is nadrukkelijk geen vervanging of alternatief voor reguliere zorg en lopende medische behandelingen, maar is een sociaal en actief georiënteerd programma. Dat betekent onder meer dat er een actieve houding en bijdrage van deelnemers is, en dat de begeleidende professionals met name het groepsproces ondersteunen met sturing, informatie en oefeningen. Daarbuiten is er tijd voor ontspanning en rust, wordt er gezorgd voor lekkere en gezonde maaltijden, en is er flexibiliteit waar nodig. 

 

 

Interesse?

Geïnteresseerd in deelname, meer informatie, of het in contact brengen met anderen? Contact opnemen kan gemakkelijk via het contactformulier onderaan deze pagina of een mailtje. 

Deze pagina en informatie delen? Gebruik onderstaande icoontjes om snel een bericht door te sturen naar familie of bekenden via bijvoorbeeld e-mail of WhatsApp.  

Momenteel werken wij aan een verkort programma van 1 of 2 dagen dat in Nederland zal worden aangeboden. Wanneer hiervoor data bekend zijn, zullen die hier worden vermeld. Schroom niet contact op te nemen! 
Email
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter
We always have been motivated to help those around us, to explore and improve our understanding of the world, and to contribute to the development and quality of life. 
 
Unfortunately, Parkinson’s disease has hit some close to us. A terrible disease, that not only entails physical limitations, but also poses psychological and social challenges. This results in a specific group of people that deserves extra attention and support.
Patients with Parkinson’s suffer from physical challenges such as complicated motor skills, tremor and/or rigidity, and altered bowel movements and constipation, and a variety of non-motor symptoms such as declines in memory and acuity, anxiety, and shame, disrupting relationships.  
 
Maarten has a background in social sciences and education, with specific knowledge and experience in the field of social interaction and the exchange of personal knowledge and expertise between people. With his first doctorate at the University of Glasgow, Scotland, he was one of the few worldwide to focus on so-called tacit knowledge, or personal knowledge. An inspiring and relevant concept that focuses on the personal knowledge that everyone possesses: the combination of knowledge, experience, habits, and automatisms. We all operate based on such personal knowledge, without knowing exactly whát we know or hów we do everything. 
 
Numerous conversations, discussions and reflections continue pointing in the same direction: when people reflect, challenge and stimulate each other, new insights arise. New thoughts. Room for new habits, behaviors. Existing research over the course of decades shows that programs and interventions aimed at such interaction and exchange are effective for people with, for example, serious illnesses, HIV, and mental health problems. With such personal development, patients are more empowered, and more able to lead their lives in a more focused and pleasant way. Similarly, for people with Parkinson’s, such interaction can be adequate and stimulating for a better quality of life. This is why interpersonal communication and knowledge exchange are so important. 
 
Based on this background, a research project was initiated in collaboration with the Open Universiteit in The Netherlands. This focuses on possible forms of interaction, of learning and developing together, in order to strive for better self-management and a better quality of life. A unique project in which personal knowledge and social interaction come together, in which a great deal of knowledge and research is combined. Björn, as a medically trained person with knowledge of legal, medical and organisational settings, critical and analytical input for research and further development of the programme. 
 
From the beginning of 2023, we will be offering a specifically developed support group programme for people with Parkinson´s to work on a better quality of life, focusing on three areas: social exchange of knowledge and experience, nutrition and dietetics, and physical exercise. In addition, the accommodation continues to be welcoming, during certain periods, friends, acquaintances and guests with whom we have been enjoying memorable moments and good conversations for years.
 
 
 
 
 
 
Email
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

 Siempre nos ha motivado ayudar a los demás, explorar y mejorar nuestra comprensión del mundo, y contribuir al desarrollo personal y la calidad de vida.

Desafortunadamente, la enfermedad de Parkinson ha afectado a algunas personas cercanas a nosotros. Una terrible enfermedad, que no solo conlleva limitaciones físicas, sino que también plantea desafíos psicológicos y sociales. Esto provoca un grupo específico de personas que merece especial atención y apoyo. Los pacientes con Parkinson sufren desafíos físicos, como habilidades motoras complicadas, temblores y/o rigidez, movimientos intestinales alterados y estreñimiento, y una variedad de síntomas psicosociológicos, como disminución de la memoria y la agudeza, ansiedad y vergüenza, lo que altera las relaciones. 

Maarten tiene formación en ciencias sociales y educación, con conocimientos y experiencia específicos en el campo de la interacción social y el intercambio de conocimientos y experiencias personales entre personas. Con su primer doctorado en la Universidad de Glasgow, Escocia, fue uno de los pocos en el mundo que se centró en conocimiento tácito o conocimiento personal. Un concepto inspirador y relevante que se centra en el conocimiento personal que cada uno posee: la combinación de conocimientos, experiencias, hábitos y automatismos. Todos operamos en base a ese conocimiento personal, sin saber exactamente lo que sabemos o cómo hacemos todo.

Numerosas conversaciones, debates y reflexiones continúan apuntando en la misma dirección: cuando las personas reflexionan, se desafían y se estimulan mutuamente, surgen nuevos conocimientos. Nuevos pensamientos. Espacio para nuevos hábitos, comportamientos. La investigación existente a lo largo de décadas muestra que los programas e intervenciones dirigidos a tal interacción e intercambio son efectivos para personas con, por ejemplo, enfermedades graves, VIH y problemas de salud mental. Con tal desarrollo personal, los pacientes están más empoderados y son más capaces de llevar sus vidas de una manera más enfocada y placentera. De igual forma, para las personas con Parkinson, dicha interacción puede ser adecuada y estimulante para una mejor calidad de vida. Por eso la comunicación interpersonal y el intercambio de conocimientos son tan importantes.

Sobre la base de estos antecedentes, se inició un proyecto de investigación en colaboración con la Open Universiteit (Universidad Abierta) de los Países Bajos. Este se enfoca en posibles formas de interacción, de aprendizaje y de desarrollo conjunto, con el fin de luchar por una mejor autogestión y una mejor calidad de vida. Un proyecto único en el que se unen el conocimiento personal y la interacción social, en el que se combina mucho conocimiento e investigación. Björn, como persona educada en medicina (veterinária) y con conocimiento de entornos legales, médicos y organizativos, aportaciones críticas y analíticas para la investigación y el desarrollo futuro del programa.

Desde principios de 2023, ofreceremos este programa desarrollado específicamente para que las personas con Parkinson que participan trabajen en una mejor calidad de vida. El programa se centra en tres áreas: intercambio social de conocimientos y experiencias, nutrición y dietética, y ejercicio físico. Además, nuestro alojamiento sigue acogiendo, en determinadas épocas, a amigos, conocidos y clientes con los que llevamos años disfrutando de momentos memorables y buenas conversaciones. 

 

 

Email
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

Interes(se/ted)?

Partida la Coma 326
03728 Alcalalí, Alicante, Spanje
(38.7571949, -0.0327380)
Adres: Partida la Coma 326
03728 Alcalalí, Alicante, Spanje
(38.7571949, -0.0327380)

© 2023 Home of Innergy. All rights reserved. Made with ❤️ by Strike Design Online.& HomeofInnergy